Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Sammanfattning från samhällsbyggnadsnämnden 26 oktober

Nedan följer en kort sammanfattning från måndagens sammanträde med samhällsbyggnadsnämnden. Det fullständiga protokollet med alla ärenden pubiceras efter justering.

Detaljplan för  Sjögård 1:34 m. fl - Torups centrum
Detaljplanen för Sjögård 1:34 m.fl. beviljades plantillstånd av kommunstyrelsen 2010-02-09 (§ 7). Syftet med planarbetet är att skapa en attraktiv centrummiljö, förbättra tillgängligheten till kollektivtrafiken, höja trafiksäkerheten (ett arbete som görs av Trafikverket), möjliggöra utveckling av verksamheter samt möjliggöra nödvändiga fastighetsregleringar. För detta krävs att kommunen köper mark av Trafikverket och markanvändningen ändras på vissa delar av planområdet.

Planen befinner sig nu i samrådsskedet och en samrådshandling har tagits fram. Samråd om planförslaget planeras 29 oktober – 26 november 2015. Syftet med samrådet är att förbättra beslutsunderlaget och att ge möjlighet till insyn och påverkan. Efter plansamrådet sammanställs synpunkterna och samhällsbyggnadsnämnden tar ställning till hur man går vidare med planförslaget.

Samhällsbyggnadsnämnden godkänner planförslaget för samråd.

Kontakt