Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Sammanfattning från samhällsbyggnadsnämnden 6 oktober

Nedan följer en kort sammanfattning från tisdagens sammanträde med samhällsbyggnadsnämnden. Det fullständiga protokollet med alla ärenden publiceras efter justering.

Uppföljning och redovisning ekonomi/kvalitet 2015
Efter nio månader redovisar samhällsbyggnadsnämnden ett positivt utfall men prognosen för hela året är underskott på 34 000 kr.

Tillsynsplan miljöenheten
Miljöenheten har arbetat fram ett förslag till plan för tillsyn som regleras enligt miljöbalken och andra områdens lagstiftningar.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att anta förslag till tillsynsplan för verksamhetsåret 2016.

Ansökan om nedläggning av enskilt avlopp, minireningsverk
Två fastighetsägare har ansökt om att få lägga ner enskilda avlopp på sina fastigheter. Ansökningarna gäller minireningsverk med fosforfälla och efterföljande infiltration.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att bevilja tillstånd med vissa villkor.

Sanktionsavgift olovligt byggande
På förra sammanträdet beviljade samhällsbyggnadsnämnden bygglov i efterhand för en komplementbyggnad. Enligt plan- och bygglagen ska en sanktionsavgift utdömas om man byggt utan lov. Men finns möjlighet att i enskilda fall sätta ner avgiften.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att utdöma sanktionsavgift för olovligt byggande om 5 562 kr, vilket är en halvering av den ursprungliga sanktionsavgiften.

Rivningsföreläggande
Närboende har flera gånger klagat på byggnaderna på fastighetens skick och den har varit föremål för utredning av Hylte kommun under en lång tid. Samhällsbyggnadskontoret anser att byggnadsverken på fastigheten är så förfallna att en restaurering av byggnaderna är orimliga. Därför anser man att rivning ska ske.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att förlägga ägarna till fastigheten att senast 2016-02-29 ha rivit byggnaderna på fastigheten. Om så inte görs kommer att löpande vite att utdömas.

Kontakt