Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad

Utredning om översvämningarna i februari pågår

De senaste veckorna har vattennivåerna i vattendragen i Hylte kommun och Halland återgått till det normala. Nu fortsätter arbetet för att så långt det är möjligt kartlägga och säkra utsatta områden och informera berörda fastighetsägare.

Under februarimånad drabbades stora områden i Hylte kommun och Halland hårt av omfattande översvämningar. I Hylte kommun drabbades många fastighetsägare av översvämningar, flertalet av dem med fastigheter runt Färgensjöarna.

Efter översvämningarna ställer sig många frågan om huruvida man kan bygga nya och eller bygga om befintliga fritidshus och bostäder i de översvämningsdrabbade områdena. Vi bad plan- och byggchef Siv Modée och Duncan van ’t Land, GIS-ingenjör på samhällsbyggnadskontoret att svara på frågor om det pågående arbetet efter översvämningarna.

Under översvämningarna genomförde kommunen en inmätning av den höga vattenlinjen som nu implementerats i kommunens kartsystem. Vad visar den?
– Ja, vi mätte vattenlinjen när höjningen nådde sin kulmen. Det vi ser är att den tidigare beräkningen, det vill säga MSB:s beräknade 100-årsflödeskartering, ligger i genomsnitt 150 centimeter högre än normalvattennivå. Höjdkoordinaterna som vi fick fram under översvämningarna i februari visar att vattennivåerna i exempelvis Bexet, vid Mellan Färgen, låg ungefär 120 centimeter högre än normal vattennivå. Det vill säga 30 centimeter under MSB:s 100-årsflödeskartering, säger Duncan van ´t Land.

Vad innebär det?
– Vad vi ser är att vi kanske har uppnått ett 70-årsflöde runt Färgensjöarna. Vi har nu skickat vår vattenlinjekartering till Länsstyrelsen i Hallands Län för vidare utredning. Vi kommer även som en del i den fortsatta utredningen kontakta SMHI för att klassificera typ av översvämning.

Vad används den nya informationen till på hemmaplan?
– Vi kommer att kunna ha de nya siffrorna som ett underlag till bygglov och framtida fysisk planering i de utsatta områdena. Kontakt sker med Länsstyrelsen och Boverket för stöd och vägledning. Målet är att skapa goda förutsättningar vid nybyggnation och att det ska vara hållbart i framtiden, säger Duncan van ’t Land.

Hur högt måste man exempelvis höja ett fritidshus vid Färgensjöarna för att undvika att få vatten i fastigheten vid en framtida översvämning?
– Det är svårt att säga. Eftersom det idag finns områdesbestämmelser som anger en högsta byggnadshöjd så är det dessa bestämmelser som gäller, vi måste prova varje fråga enskilt i ett bygglovsärende. Men vi kommer också, utifrån de nya siffrorna, att titta på behovet om en eventuell ändring i befintlig detaljplan, områdesbestämmelser, säger Siv Modée.

När kan detta vara klart?
– Det kan vi inte svara på i nuläget. Vi planerar att ta kontakt med länsstyrelsen och övriga kommuner som har samma erfarenhet av översvämning, och de kommuner som har mark i samma vattenavrinningsområde. Vi vill veta vilka möjligheter de högre belägna kommunerna har att ”bromsa” stora vattenmängder innan det passerar vår kommun.

Kontakt