Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Förlängda studier (År 4)

För rektorer för kommunala och fristående gymnasieskolor med elever folkbokförda i Hylte kommun.

Hylte kommun har tagit fram en blankett som ska användas av huvudman för elever med förlängda gymnasiestudier inför nästkommande läsår.

Information till gymnasieskolor angående rutin för elever som läser förlängda studier

De nationella programmen i gymnasiet är avsedda att genomgås på tre läsår. Huvudmannen får besluta att utbildningen fördelas på längre tid än tre läsår. Varje elev har rätt att fullfölja påbörjad utbildning. Elevens hemkommun tar beslut om ersättning vid förlängda studier. För att en kommunal eller fristående skola ska ha rätt till ersättning för förlängd studietid ska skolan skicka in följande underlag till elevens hemkommun:

  • Orsak till förlängd studiegång, till exempel sjukdom, diagnos eller annat
  • Skolans åtgärdsprogram för eleven
  • Elevens individuella studieplan där det framgår vilka kurser eleven inte har fått lägst betyget E på och hur många gånger eleven har gått om kursen (Gymnasieförordningen 9 kap 1§)
  • Eventuellt tidigare beslut om reducerat program
  • Elevens studieplan för det fjärde året samt information om hur lång tid de förlängda studierna förväntas ta
  • Beslut om förlängd studietid från huvudman/rektor
  • Elevens tidigare närvaro

Notera att du även behöver söka för elever som läser mer än tre år för att de läst introduktionsprogram och därefter skrivits in på ett nationellt program, dessa uppfyller inte automatiskt reglerna för förlängda studier utan behöver prövas som alla andra.

Ansökan om ersättning för förlängd studietid ska vara elevens hemkommun tillhanda senast den 31 maj 2021 inför läsåret 2021–2022

Kontakt