Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Fritidshem i Hylte kommun

Skolbarnsomsorg med fritidshemsverksamhet erbjuds till de barn som är i behov av omsorg före och/eller efter skoldagen. Fritidsverksamhet erbjuds alla orter i Hylte kommun och plats erbjuds från en centralt administrerad kö.

Fritidsverksamheten kompletterar utbildningen i förskoleklassen och grundskola. Fritidshemmet ska stimulera elevernas utveckling och lärande samt erbjuda en meningsfull fritid och rekreation. Verksamheten utgår ifrån en helhetssyn på barnet och barnets behov. Fritidshemmen ska dessutom främja social gemenskap.

Personalen som arbetar med barnen är angelägna om att alla ska få samma goda omvårdnad och ses som individer med sina speciella behov. Arbetet syftar till att barnen slussas ut i sin egen hemmiljö.

Arbetar efter läroplan för fritidshemmet

Verksamheten arbetar efter läroplanen för fritidshemmet. Där fastställs det bland annat att skapande arbete och lek är väsentliga delar i det aktiva lärandet och särskilt under de tidiga skolåren har leken stor betydelse för att barn ska tillägna sig kunskaper. Målet är att:

  • komplettera utbildningen i förskoleklassen och skolan
  • stimulera elevernas utveckling och lärande
  • erbjuda en meningsfull fritid
  • främja delaktighet och inflytande

Kontakt