Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Skolskjuts anpassad gymnasieskola

Elever i anpassad gymnasieskola som enligt Hylte kommuns riktlinjer för skolskjuts anpassad gymnasieskola Pdf, 170.6 kB, öppnas i nytt fönster. uppfyller kraven ifråga om avstånd, trafikförhållanden, funktionshinder eller någon annan omständighet har rätt till skolskjuts alternativt reseersättning.

Vilken typ av skolskjuts har eleven rätt till?

  • Elev som klarar att resa till och från skolan på egen hand med allmän kollektivtrafik får ett resekort.
  • För elev som inte klarar resor med allmän kollektivtrafik ska ansökan om färdtjänst göras till Region Halland. Egenavgiften för resorna bekostas av hemkommunen genom att eleven ansöker om ett resekort.
  • För elev som går på en anpassad gymnasieskola inom hemkommunen med offentlig huvudman och inte klarar resor med allmän kollektivtrafik, sker resorna med särskild upphandlad skolskjuts. För elever som går på en gymnasiesärskola med offentlig huvudman inom samverkansområdet, kan skolskjuts anordnas i de fall det kan ske utan organisatoriska eller ekonomiska svårigheter.

Elever som väljer att gå i fristående anpassad gymnasieskola har inte rätt till skolskjuts. Däremot kan kommunen ordna skolskjuts även för denna elev, om det kan ske utan organisatoriska eller ekonomiska svårigheter.

Ansökan om resekort görs i e-tjänsten ”Ansökan om resekort och kontantersättning för dagliga resor”, resekorten gäller som betalning för egenavgiften vid färdtjänst. Länk till ansökan om skolskjuts för anpassad gymnasieskola finns längre ner på denna sida.

För elev som inte klarar resor med allmän kollektivtrafik sker resorna med särskild upphandlad skolskjuts och ansökan görs i e-tjänsten nedan.

Elever i gymnasieskolan

En elev i gymnasieskolan kan ha rätt till skolskjuts om sådan behövs med hänsyn till elevens tillfälliga funktionsnedsättning. Varje sådant fall prövas individuellt.

Elever som studerar på gymnasieskola och på grund av funktionshinder, som inte endast är tillfälligt, har väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand eller att resa med allmänna kommunikationsmedel, kan ha rätt att söka färdtjänst. Enligt 7§ lagen (1997:736) om färdtjänst

Avstånd för rätt till skolskjuts

Skolskjuts erhålls till skolan med utgångspunkt från elevens bostad. Avståndet från hemmet till skolan ska, för att ha rätt till skolskjuts, vara mer än:

  • 6 kilometer för elev i gymnasiesärskolan

Funktionsnedsättning

Elev i anpassad gymnasieskola med funktionsnedsättning kan få kostnadsfri skolskjuts utan hänsyn till avstånd.

Vid funktionsnedsättning ska en bedömning göras om funktionsnedsättningen påverkar elevens möjlighet att ta sig till skolan, utifrån elevens förmåga och mognad. Bedömningen görs av gymnasiechefen.

Det ankommer på eleven och dess vårdnadshavare att presentera ett relevant underlag för bedömningen, underlaget ska bifogas ansökan inför varje nytt läsår.

Växelvis boende

Elev kan ha rätt till skolskjuts vid växelvis boende inom Hylte kommun. Med växelvis boende avses vårdnadshavare som inte bor tillsammans men där eleven ändå är varaktigt bosatt lika mycket hos båda vårdnadshavarna. Båda vårdnadshavarna ska vara folkbokförda i Hylte kommun.

Skolskjuts vid växelvis boende ska ske enligt ett i förväg angivet och regelbundet schema

Vårdnadshavarens ansvar

Om elev inte ska åka med ordinarie skolskjuts, är det viktigt att vårdnadshavarna meddelar detta till entreprenören som utför skolskjutsen.

Ansök om skolskjuts

För elever i anpassad gymnasieskola görs ansökan inför varje nytt läsår, vid förändrade förutsättningar eller då behov uppstår.

Beslut om skolskjuts gäller enbart ett läsår i taget.

Vårdnadshavare ansvarar för att omgående informera handläggaren för gymnasiesärskolskjuts i Hylte kommun om omständigheter som kan påverka elevens rätt till skolskjuts. Handläggningstid för beslut under läsåret är upp till 4 veckor. Beslut gällande ansökan inför nytt läsår meddelas senast 5 augusti innan skolstart.

Kontakt