Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Överklaga ett beslut

Enligt skollagen kan följande beslut som gäller enskilda elever överklagas. Det gäller:

  • Åtgärdsprogram – Överklagas till Skolväsendets överklagandenämnd.
  • Särskilt stöd i särskild undervisningsgrupp eller enskilt stöd – Överklagas till Skolväsendets överklagandenämnd.
  • Anpassad studiegång – Överklagas till Skolväsendets överklagandenämnd.
  • Avstängning av elev – Överklagas till Förvaltningsrätten.

Om du vill överklaga ett beslut ska du skriva till den myndighet där beslutet kan överklagas. Skrivelsen ska dock skickas eller lämnas till kultur- och folkhälsonämnden, Hylte kommun, 314 80 Hyltebruk.

Rektor respektive myndighet kan sedan välja mellan att ompröva ärendet och eventuellt ta ett nytt beslut, eller att skicka det vidare till Skolväsendets överklagandenämnd eller till Förvaltningsrätten.

Tala om varför du anser att beslutet ska ändras och vilken ändring du vill ha. Sänd även med sådant som du anser har betydelse och som du inte tidigare lämnat in.

För att Skolväsendets överklagandenämnd eller Förvaltningsrätten ska kunna ta upp ditt överklagande måste skrivelsen ha kommit in till kultur- och folkhälsonämnden inom tre veckor från den dag då du fick del av beslutet. Om sista dagen för överklagande infaller på lördag, söndag eller helgdag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton räcker det att skrivelsen kommer in nästa vardag.

Uppge personnummer, postadress, e-postadress och telefonnummer. Om du anlitar ombud ska ombudets namn, postadress, e-postadress och telefonnummer anges.

Behöver du fler upplysningar om hur man överklagar kan du vända dig till kultur- och folkhälsokontoret, telefon 0345-180 00.

Överklagande av kultur- och folkhälsonämndens beslut – laglighetsprövning

Kultur- och folkhälsonämndens beslut kan i de flesta fall överklagas genom så kallad laglighetsprövning. Det är endast kommunmedlemmar som har rätt att överklaga.

Överklagandet prövas av förvaltningsrätten. De undersöker om beslutet är lagligt, det vill säga om det:

  • har tillkommit i laga ordning
  • gäller något som är en angelägenhet för kommunen
  • är fattat av en nämnd eller enskild som har rätt att fatta sådana beslut
  • stämmer med gällande lagar och författningar

Förvaltningsrätten prövar således inte om beslutet som fattats är lämpligt utan bara om det är fattat på juridiskt korrekta grunder.

Om rätten kommer fram till att beslutet inte är lagligt upphäver man det. Rätten kan inte fatta ett annat beslut i det upphävda beslutets ställe.

Ett överklagande ska ha kommit in till förvaltningsrätten inom tre veckor från den dag då det tillkännagavs på kommunens anslagstavla att protokollet med beslutet i blivit justerat. Justeringen sker normalt senast en vecka efter mötet.

Kontakt